צור קשר stocking110@gmail.com

חיסול מלאי

במלאי
|

סטוק למכירה, סגירת עסק ומכירת כל המלאי העסקי ישירות מבעל העסק ללא תיווך, עקב סגירת לנות פירזול מוצע למכירה מלאי חדש הכולל ציוד עסקי ישירות מבעל הסטוק, יש בחנות צבעים, פירזול, ברגים, מכונות שיכפול כולל מדפים ועוד מגוון מוצרים, נמכר כסטוק במחיר של 50 אלף ש״ח,
לפרטים: 0522959187 רוני.

סיטי סטוק, קונה סטוק, מכירת סטוק.

תיאור

מעונייניםלראותסטוקיםנוספיםשלאמפורסמיםבאףמדיה? קבוצהסגורהשלסוחריםויבואניםגדוליםמהארץומהשטחים.

קבוצהפעילהואיכותיתעםמגווןגדולשלסטוקיםשלאמפורסמיםבאףמדיה.

הכניסהלקבוצההיאבתשלוםחדפעמישל100₪ (דמירצינות).

פרטיםנוספיםבטלפון0509956664 (ניתןלשלוחהודעתוואצ׳אפולקבלמענה).

סיטיסטוק, מכירתסטוקים, פירסוםסטוקים, סטוקיםלמכירה, חיסולמלאי, מכירתמלאימת, סגירתעסק, מכירתעודפייבוא, מכירתמלאיעסקי, קונהסטוקים, מכירתמלאי, מכירתמלאיחנות, מכירתעודפייבוא, מכירתעודפייצור, מכירתעודפים, קונהסטוקים, קונהעודפים, קונהסחורות, קונהעודפים, קונהמלאי, קונהסטוקיםבמזומן, קונהמלאימת, קונהסטוקיםבמזומן, סטוקים.